Obwieszczenie Starosty

aktualizacja: 2017-10-11 10:40:49     nr wiadomości: 33190     przeczytano: 1243     Ilość komentarzy komentarze: 0

OBWIESZCZENIE STAROSTY GRAJEWSKIEGO

z dnia 11.10.2017 r.

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej publicznej nr 102898B w Rajgrodzie w ramach zadania pn: ”Przebudowa drogi gminnej publicznej w Rajgrodzie”    

 

Zgodnie art. 11f. ust. 3. i 4. ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (DzU 2015, poz. 2031 ze zm.) oraz art. 49. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 – Kodeks postępowania administracyjnego  (DzU z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) – zawiadamiam, że na wniosek – Burmistrza Rajgrodu ul. Warszawska 32, 19-206 Rajgród – Starosta Grajewski wydał w dniu 06.10.2017 r. decyzję  nr 5/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej publicznej nr 102898B w Rajgrodzie w ramach zadania pn: ”Przebudowa drogi gminnej publicznej w Rajgrodzie”    

    Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, jest jednocześnie decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości oraz zatwierdzającą projekt budowlany. Nieruchomości wydzielone liniami rozgraniczającymi teren ustalone decyzją o zezwoleniu  na realizację inwestycji drogowej stanowią linie podziału nieruchomości i stają się z mocy prawa własnością jednostki samorządu terytorialnego – Gminy i Miasta Rajgród. Stronami postępowania  w sprawie są – właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości, położonych  na działkach usytuowania obiektu i nieruchomości znajdujących się w obszarze linii rozgraniczających określających niezbędne granice terenu pod projektowane obiekty budowlane.


 Granice lokalizacji inwestycji obejmują następujące nieruchomości:                                  

Działki nr ewidencyjny  1130, 749, 1107, 708/3, 1603, 1601, 1600, 1602, 1608/2, 1604, 765/3, 786, 787, 1138/2, 761, 1129/1, 748, 753, 738/6, 738/5, 738/4, 738/2, 738/1, 734/2, 752/2, 752/1, 751, 750/1, 750/2, 746/5, 760, 1131 w obrębie m. Rajgród, jednostka ewidencyjna Rajgród.


Działki ulegające podziałowi:

1. Obręb ewidencyjny Rajgród:

Działka nr ewidencyjny 734/2 o powierzchni 4,3046ha na działki:

a) 734/3 o powierzchni 0,0438ha        b) 734/4 o powierzchni 4,2608ha       

Działka nr ewidencyjny 738/1 o powierzchni 0,4224ha na działki:

a) 738/7 o powierzchni 0,0045ha        b) 737/8 o powierzchni 0,4179ha     

Działka nr ewidencyjny 738/2 o powierzchni 0,3005ha na działki:

a) 738/9 o powierzchni 0,0032ha      b) 738/10 o powierzchni 0,2973ha       

Działka nr ewidencyjny 738/4 o powierzchni 0,3466ha na działki:

a) 738/11 o powierzchni 0,0083ha      b) 738/12 o powierzchni 0,3383ha      
Działka nr ewidencyjny 738/5 o powierzchni 0,4000ha na działki:

a) 738/13 o powierzchni 0,0115ha         b) 738/14 o powierzchni 0,3885ha      

Działka nr ewidencyjny 738/6 o powierzchni 0,7228ha na działki:

a) 738/15 o powierzchni 0,0311ha         b) 738/16 o powierzchni 0,6917ha  

Działka nr ewidencyjny 746/5 o powierzchni 0,5986ha na działki:

a) 746/6 o powierzchni 0,0133ha         b) 746/7 o powierzchni 0,5853ha  

Działka nr ewidencyjny 750/1 o powierzchni 0,3010ha na działki:

a) 750/5 o powierzchni 0,0060ha         b) 750/6 o powierzchni 0,2950ha  

Działka nr ewidencyjny 750/2 o powierzchni 0,6370ha na działki:

a) 750/3 o powierzchni 0,0177ha         b) 750/4 o powierzchni 0,6193ha  

Działka nr ewidencyjny 751 o powierzchni 0,9813ha na działki:

a) 751/1 o powierzchni 0,0307ha         b) 751/2 o powierzchni 0,9506ha  

Działka nr ewidencyjny 752/1 o powierzchni 1,0000ha na działki:

a) 752/3 o powierzchni 0,0336ha         b) 752/4 o powierzchni 0,9664ha  

Działka nr ewidencyjny 752/2 o powierzchni 1,0087ha na działki:

a) 752/5 o powierzchni 0,0322ha         b) 752/6 o powierzchni 0,9765ha  

Działka nr ewidencyjny 753 o powierzchni 0,9504ha na działki:

a) 753/1 o powierzchni 0,0361ha         b) 753/2 o powierzchni 0,9143ha

Działka nr ewidencyjny 760 o powierzchni 4,7951ha na działki:

a) 760/1 o powierzchni 0,0199ha         b) 760/3 o powierzchni 4,7718ha  

c) 760/2 o powierzchni 0,0034ha

Działka nr ewidencyjny 761 o powierzchni 6,1673ha na działki:

a) 761/1 o powierzchni 0,0132ha         b) 761/2 o powierzchni 6,1541ha  

Działka nr ewidencyjny 1129/1 o powierzchni 2,9175ha na działki:

a) 1129/5 o powierzchni 0,0154ha         b) 1129/6 o powierzchni 2,9021ha  

Działka nr ewidencyjny 1131 o powierzchni 8,4273ha na działki:

a) 1131/1 o powierzchni 0,0184ha         b) 1131/2 o powierzchni 8,4089ha  

Działka nr ewidencyjny 1138/2 o powierzchni 3,2371ha na działki:

a) 1138/3 o powierzchni 0,0213ha         b) 1138/5 o powierzchni 3,2132ha

c) 1138/4 o powierzchni 0,0026ha  


Powyższe oznaczenia interpretować:                 

ppkt. a), c) - nr działki ewidencyjnej objętej liniami rozgraniczającymi przedmiotowej inwestycji,   które będą przejęte na cele związane z realizacją inwestycji,             
ppkt. b) - nr działki ewidencyjnej po podziale, która znajduje się poza liniami rozgraniczającymi w/w inwestycji i pozostająca własnością dotychczasowego właściciela.


Decyzja wraz z załącznikami znajduje się do wglądu w Wydziale Architektoniczno- Budowlanym Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B, pokój nr 23, 24 w godzinach 730-1530,  tel. 86 273 84 70.

Zgodnie z art. 18 ust. 1e ww ustawy „W przypadku w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomości i opróżni lokal oraz inne pomieszczenie niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia:

1) doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji, o której mowa w art. 17,

2) doręczenia postanowienia o nadaniu decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej wykonalności albo

3) w którym decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej stała się ostateczna

- wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równa 5% wartości nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego.”

 Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Grajewie: www.bip.starostwograjewo.pl (w zakładce ogłoszenia) oraz na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Rajgrodzie. Ponadto, zawiadomienie o wydaniu ww. decyzji Starosty Grajewskiego wysyła się dotychczasowym właścicielom i użytkownikom wieczystym nieruchomości na adres wskazany w katastrze nieruchomości. Doręczenie zawiadomienia na adres wskazany w katastrze nieruchomości jest skuteczne.

 Zgodnie z art. 49. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie - doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się obwieszczenia o wydaniu decyzji.

 Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Podlaskiego         za pośrednictwem Starosty Grajewskiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.

 Niniejsze obwieszczenie stanowi dopełnienie obowiązku wynikające z  art. 10. § 1. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

 
Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.