Obwieszczenie Starosty (10X)

aktualizacja: 2017-10-10 14:06:36     nr wiadomości: 33183     przeczytano: 1410     Ilość komentarzy komentarze: 0

OBWIESZCZENIE STAROSTY GRAJEWSKIEGO

z dnia 10.10.2017r.

 

Zgodnie z art. 10. § 1. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017r., poz. 1257 ze zm.) oraz art. 11d. ust. 5. i 6. ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2017 poz. 1496 ze zm.) - zawiadamia się, że w dniu 05.09.2017 r. na wniosek Wójta Gminy Radziłów ul. Plac-500-lecia 14, 19-213 Radziłów, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej przebudowy z rozbudową drogi gminnej nr 104150B – Radziłów - Dębówka (działki nr 915, 955, 950, 954, 1612 – obręb Radziłów, działki nr 61, 62, 60/1, 66 – obręb Dusze Dębówka oraz części działek nr 749/1, 741 – obręb Radziłów oraz 6, 12/1, 21, 30 i 25 – obręb Dusze Dębówka).

Zawiadamia się, że decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej jest jednocześnie decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości, a także zatwierdzającą projekt budowlany.
 

Granice lokalizacji inwestycji obejmują następujące nieruchomości:                                  
Działki o nr ewidencyjnych działki nr 915, 955, 950, 954, 1612 – obręb Radziłów, działki nr 61, 62, 60/1, 66 – obręb Dusze Dębówka oraz części działek nr 749/1, 741 – obręb Radziłów oraz 6, 12/1, 21, 30 i 25 – obręb Dusze Dębówka, jednostka ewidencyjna Radziłów.

 

Działki ulegające podziałowi:

1. Obręb ewidencyjny Dusze Dębówka:

 Działka nr ewid. 6 o pow. 3,0704 ha na działki:

a) 6/1 o powierzchni 0,0230 ha       b) 6/2 o powierzchni 3,0474 ha

 Działka nr ewid. 12/1 o pow. 0,2254 ha na działki:

a) 12/2 o powierzchni 0,0086 ha      b) 12/3 o powierzchni 0,2168 ha

 Działka nr ewid. 21 o pow. 3,7492 ha na działki:

a) 21/1 o powierzchni 0,0456 ha       b) 21/2 o powierzchni 3,7036 ha     
 
 Działka nr ewid. 25 o pow. 3,9160 ha na działki:

a) 25/1 o powierzchni 0,0213 ha      b) 25/2 o powierzchni 3,8947 ha  

 Działka nr ewid. 30 o pow. 4,094 ha na działki:

a) 30/1 o powierzchni 0,0091 ha      b)  30/2 o powierzchni 1,0145 ha

 

2.  Obręb ewidencyjny Radziłów:

Działka nr ewid. 741 o pow. 9,1001 ha na działki:

a)  741/1 o powierzchni 0,0040 ha, c) 741/2 o powierzchni 0,0034 ha,  

b)  741/3 o powierzchni 9,0927 ha

 Działka nr ewid. 749/1 o pow. 8,9937 ha na działki:

a)  749/2 o powierzchni 0,0167 ha    b)  749/3 o powierzchni 8,9770 ha


Powyższe oznaczenia interpretować:

ppkt. a, c) - nr działek ewidencyjnych objętych liniami rozgraniczającymi przedmiotowej inwestycji,  które będą przejęte na cele związane z realizacją inwestycji,

ppkt. b) - nr działki ewidencyjnej po podziale, która znajduje się poza liniami rozgraniczającymi w/w inwestycji i pozostająca własnością dotychczasowego właściciela.


Zawiadamia się, że z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy można zapoznać się oraz zgłaszać uwagi i wnioski w trakcie prowadzonego postępowania w Wydziale Architektoniczno- Budowlanym Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B, pokój nr 23, 24 w godzinach 730-1530,  tel. (086) 273-84-70, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.

Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

 

Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, na tablicy ogłoszeń     i na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Grajewie: www.bip.starostwograjewo.pl  (w zakładce ogłoszenia) oraz na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Gminy Radziłów. Ponadto, zawiadomienie o wszczęciu postępowania ww. sprawie wysyła się dotychczasowym właścicielom i użytkownikom wieczystym nieruchomości na adres wskazany w katastrze nieruchomości. Doręczenie zawiadomienia na adres wskazany w katastrze nieruchomości jest skuteczne.

Zgodnie z art. 49. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017r., poz. 1257 ze zm.) w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie - doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się obwieszczenia o wydaniu decyzji.

Niniejsze obwieszczenie stanowi dopełnienie obowiązku wynikające z  art. 10. § 1. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

 
Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.