Nabór na stanowisko urzędnicze

aktualizacja: 2017-08-09 14:40:19     nr wiadomości: 32663     przeczytano: 3977     Ilość komentarzy komentarze: 5

NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE
W STAROSTWIE POWIATOWYM W GRAJEWIE
ul. STRAŻACKA 6B, 19-200 GRAJEWO

Starosta Grajewski
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko urzędnicze:
Podinspektor  w Starostwie Powiatowym  w Grajewie

 

 1. Nazwa i adres jednostki: Starostwo Powiatowe w Grajewie, ul. Strażacka 6B, 19-200 Grajewo.

 2. Określenie stanowiska:

Podinspektor -1 etat – pełny wymiar czasu pracy.

Okres zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony, tj. do 30 maja 2020 r.

 1. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem urzędniczym:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 902),

 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania  z pełni praw publicznych,

 • brak skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • wykształcenie wyższe; preferowane kierunki: ekonomia, zarządzanie, administracja, prawo lub praca socjalna,

 • posiadanie nieposzlakowanej opinii,

 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym.

 1. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem urzędniczym:  

 • doświadczenie przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE – umiejętność administrowania projektami unijnymi,

 • znajomość regulacji prawnych niezbędnych przy realizacji, finansowaniu i rozliczaniu projektów współfinansowanych ze środków UE (w szczególności Ustawy Prawo zamówień publicznych, Ustawy o finansach publicznych, Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, dokumentów programowych związanych z realizacją projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020),

 • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych oraz znajomość oprogramowania WORD i EXEL,

 • mile widziane doświadczenie pracy w administracji,

 • umiejętność pracy zespołowej, sumienność, rzetelność, kreatywność, dobra organizacja pracy. 

 1. Główne zadania na stanowisku pracy:

 • prowadzenie spraw związanych z realizacją projektu zintegrowanego p.n. „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego” w ramach RPOWP na lata 2014-2020, złożonego z dwóch projektów (w ramach poddziałań 3.2.1 i 3.2.2)  w powiecie grajewskim, w tym:

 1. wdrożenie projektów na terenie powiatu,

 2. współpraca z koordynatorem projektu, doradcami zawodowymi, psychologiem, analitykiem rynku pracy, opiekunem do dzieci, asystentem osób z niepełnosprawnościami, pracownikami Wydziału Finansowego Starostwa Powiatowego w Grajewie,

 3. rekrutacja uczestników do projektu,

 4. przydzielanie zgłoszeń do udziału w projekcie doradcom zawodowym w celu dalszej weryfikacji,

 5. akceptowanie wydatków finansowych w ramach projektu,

 6. wykonywanie budżetu projektu w części dotyczącej powiatu grajewskiego zgodnie z planem i harmonogramem,

 7. wykonywanie wskaźników projektu zgodnie z kwotami ustalonymi dla powiatu grajewskiego w umowie o partnerstwie na rzecz realizacji projektu,

 8. obsługa systemu SL2014,

 9. przygotowywanie okresowych sprawozdań merytorycznych/wniosków  o płatność w części dotyczącej powiatu grajewskiego,

 1. przygotowywanie sprawozdań finansowych w zakresie prowadzonych spraw,

 2. przygotowywanie analiz i informacji do wniosków o płatność,

 3. gromadzenie i przechowywanie całości dokumentacji związanej
  z realizacją projektu, z wyłączeniem dokumentacji przypisanej Wydziałowi Finansowemu Starostwa Powiatowego w Grajewie, w tym: dokumentacji dotyczącej uczestników projektu związanej z rekrutacją uczestników projektu.

      6. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy, w siedzibie Zespołu Szkół Nr 1
w Grajewie 19-200, ul. Mickiewicza 3. Praca przy komputerze i obsłudze urządzeń biurowych. Współpraca z koordynatorem projektu, doradcami zawodowymi, psychologiem, analitykiem rynku pracy, opiekunem do dzieci, asystentem osób z niepełnosprawnościami,  pracownikami  Starostwa Powiatowego w Grajewie.

Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym. Budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.  

 1. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Grajewie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był wyższy niż 6%.

 2. Zainteresowane osoby składają następujące dokumenty:

 • list motywacyjny,

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, staż pracy zawodowej i dodatkowe umiejętności poświadczone przez kandydata na każdej stronie "za zgodność z oryginałem"- miejscowość, data i czytelny podpis,

 • podpisane czytelnie przez  kandydata  i złożone w formie odrębnych dokumentów pisemne oświadczenia:

 • o posiadaniu obywatelstwa polskiego, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy  z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 902),

 • o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz  korzystaniu z pełni    praw publicznych,

 • o braku skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych  osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz.922),

 • o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku:   Podinspektor w Starostwie Powiatowym w Grajewie.
   

Dokumenty w zaklejonych kopertach z napisem "Nabór na stanowisko Podinspektor w Starostwie Powiatowym w Grajewie" z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu i nr telefonu kandydata należy składać w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B  pokój nr 18, I piętro w terminie do 21 sierpnia 2017 r. do godz. 15:30.

Oferty, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w Grajewie po wyżej określonym terminie lub złożone zostaną w innej formie lub też nie będą spełniać wymogów formalnych, nie będą rozpatrywane, a osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane.

Nadesłane oferty nie podlegają zwrotowi.

Kandydaci, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomieni telefonicznie bądź odrębnym pismem o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Grajewie, a także na tablicy informacyjnej w Starostwie Powiatowym w Grajewie, ul. Strażacka 6B, 19-200 Grajewo.
 

Grajewo, 07 sierpnia 2017 r.

 

Po co te ogłoszenie o naborze, jak i tak przyjmą po znajomości...
Napisał: K dodano: 2017-08-10 18:07:03

No właśnie. .. może dawną nie spełniona znajomą?
Napisał: Stefan dodano: 2017-08-13 18:28:34

Do użytkownika Stefan: może i tak być, może ktoś długo wyczekuje na to stanowisko i to miejsce jest trzymane dla ,,dawnej niespełnionej znajomej'', a ogłoszenie jest po prostu dane tak dla oka.
Napisał: Bonia dodano: 2017-08-15 15:33:53

Fajna oferta pracy, wymagajaca troche doswiadcenia przy projektach. Ja mam doswiadczenie i wyksztalcenie ale mam ze 3 krotnie bardziej platna prace. Ludzie realizujcie swoje marzenia.
Napisał: Stara gwardia dodano: 2017-08-15 23:10:44

Bo ogłoszenie musi być więc po to
Napisał: Ach dodano: 2017-08-16 16:29:13

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.