Obwieszczenie Starosty

aktualizacja: 2017-07-12 14:37:40     nr wiadomości: 32446     przeczytano: 2051     Ilość komentarzy komentarze: 0

OBWIESZCZENIE

STAROSTY GRAJEWSKIEGO

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej „Budowa nawierzchni  i  brakującej infrastruktury technicznej w ulicy Spokojnej, Legionistów, Perlitza, rtm. Konopki, Ułańskiej oraz budowie kanału sanitarnego w obrębie ul. Kościelnej w Grajewie”


Zgodnie art. 11f. ust. 3. i 4. ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (DzU 2015, poz. 2031 ze zm.) oraz art. 49. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 – Kodeks postępowania administracyjnego  (DzU z 2017r., poz. 1257 ze zm.) – zawiadamiam, że na wniosek – Burmistrza Miasta Grajewo  ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo – Starosta Grajewski wydał w dniu 11.07.2017 r. decyzję nr 3/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa nawierzchni i brakującej infrastruktury technicznej w ulicy Spokojnej, Legionistów, Perlitza, rtm. Konopki, Ułańskiej oraz budowie kanału sanitarnego w obrębie ul. Kościelnej w Grajewie”.

 
 
Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, jest jednocześnie decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości oraz zatwierdzającą projekt budowlany. Nieruchomości wydzielone liniami rozgraniczającymi teren ustalone decyzją o zezwoleniu  na realizację inwestycji drogowej stanowią linie podziału nieruchomości i stają się z mocy prawa własnością jednostki samorządu terytorialnego – Miasta Grajewo. Stronami postępowania w sprawie są – właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości, położonych na działkach usytuowania obiektu i nieruchomości znajdujących się w obszarze linii rozgraniczających określających niezbędne granice terenu pod projektowane obiekty budowlane.

   Granice lokalizacji inwestycji obejmują następujące nieruchomości:                                  
Działki nr ewidencyjny 4608/3, 4613/1, 2021/11, 2021/13, 2021/15, 2023/1, 2021/8, 2024/6, 2026/1, 2023/2, 4604, 2020, 2021/3, 2022/1, 2021/2, 4598/8 w obrębie miasta Grajewo, jednostka ewidencyjna Grajewo.


 Działki ulegające podziałowi:

1. Obręb ewidencyjny Grajewo:
Działka nr ewid.  4604 o powierzchni 1,0590ha na działki:

a) 4604/2 o powierzchni 0,0070ha            b) 4604/1 o powierzchni 1,0520ha       

Działka nr ewid. 2020 o powierzchni 0,1701ha na działki:

a) 2020/4 o powierzchni 0,0616ha            b) 2020/5 o powierzchni 0,0309ha    

c) 2020/6 o powierzchni 0,0776ha

Działka nr ewid. 2021/3 o powierzchni 0,1163ha na działki:

a) 2021/18 o powierzchni 0,1161ha          b) 2021/19 o powierzchni 0,0002ha    

Działka nr ewid. 2022/1 o powierzchni 0,0660ha na działki:

a) 2022/4 o powierzchni 0,650ha              b) 2022/5 o powierzchni 0,0010ha  

Działka nr ewid. 2021/2 o powierzchni 0,2217ha na działki:

a) 2021/20 o powierzchni 0,2093ha          b) 2021/21 o powierzchni 0,0124ha  

Działka nr ewid. 4598/8 o powierzchni 0,5634ha na działki:

a) 4598/10 o powierzchni 0,5311ha          b)   4598/9 o powierzchni 0,0323ha


Powyższe oznaczenia interpretować:                 

ppkt. a) - nr działki ewidencyjnej po podziale, która znajduje się poza liniami rozgraniczającymi w/w inwestycji i pozostająca własnością dotychczasowego właściciela,      
ppkt. b), c) - nr działek ewidencyjnych objętych liniami rozgraniczającymi przedmiotowej inwestycji,  które będą przejęte na cele związane z realizacją inwestycji.

  Decyzja wraz z załącznikami znajduje się do wglądu w Wydziale Architektoniczno- Budowlanym Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B, pokój nr 23, 24 w godzinach 730-1530, tel. 86 273 84 70.

 Zgodnie z art. 18 ust. 1e ww ustawy „W przypadku w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomości i opróżni lokal oraz inne pomieszczenie niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia:

1) doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji, o której mowa w art. 17,

2) doręczenia postanowienia o nadaniu decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej wykonalności albo

3) w którym decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej stała się ostateczna

- wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równa 5% wartości nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego.”

    Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Grajewie: www.bip.starostwograjewo.pl (w zakładce ogłoszenia) oraz na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Miasta Grajewo. Ponadto zawiadomienie o wydaniu ww. decyzji Starosty Grajewskiego wysyła się dotychczasowym właścicielom i użytkownikom wieczystym nieruchomości na adres wskazany w katastrze nieruchomości. Doręczenie zawiadomienia na adres wskazany w katastrze nieruchomości jest skuteczne.

 Zgodnie z art. 49. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego ( DzU z 2017r., poz. 1257 ze zm.) w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie - doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się obwieszczenia  o wydaniu decyzji.

  Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Podlaskiego  za pośrednictwem Starosty Grajewskiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.

    Niniejsze obwieszczenie stanowi dopełnienie obowiązku wynikające z  art. 10. § 1. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

 
Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.