XXIX sesja Rady Gminy Grajewo

aktualizacja: 2017-06-20 08:08:50     nr wiadomości: 32218     przeczytano: 1220     Ilość komentarzy komentarze: 0


Uprzejmie informuję, że zwołuję na dzień 23 czerwca br. (piątek) na godzinę 12.00 XXIX sesję Rady Gminy Grajewo, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Grajewie ul. Komunalna 6 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 29 marca 2017 roku  oraz protokołu z sesji nadzwyczajnej Rady Gminy odbytej w dniu 05 maja 2017 roku.

4. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na mpoprzednich sesjach oraz przedstawienie informacji z działalności gminy w okresie między sesjami.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Stan bezpieczeństwa w Gminie Grajewo w 2016 roku – zagrożenia, ich zwalczanie i zapobieganie w oparciu o informacje:

    a/ Prokuratora Rejonowego w Grajewie,

    b/ Komendanta Powiatowego Policji w Grajewie,

    c/ Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie.

7. Złożenie sprawozdań za 2016 rok z:

    a/ działalności Wójta Gminy Grajewo,

    b/ realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Grajewo za 2016 rok,

    c/ działalności Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Grajewo z siedzibą w Rudzie,

    d/ działalności Gminnego Zakładu Komunalnego w Wierzbowie,

    e/ działalności Straży Gminnej Gminy Grajewo.

8. Rozpatrzenie sprawozdań za 2016 rok z:

    a/ wykonania budżetu gminy,

    b/ sprawozdania finansowego,

    c/ przedstawienie informacji o stanie mienia Gminy Grajewo     

    d/ przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku o przedłożonym przez Wójta Gminy Grajewo sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok,

    e/ przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grajewo o wykonaniu budżetu gminy za 2016 rok,

    f/ podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Grajewo za 2016 rok.

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Grajewo:

    a/ przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Grajewo za 2016 rok,

    b/ przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną wniosku o udzielenie Wójtowi absolutorium za 2016 rok,

    c/ głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Grajewo.

10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą mającym umowę zawartą na czas oznaczony na 3 lata.

12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach publicznych mprowadzonych przez gminę Grajewo.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Grajewo na rok 2017.

14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grajewo na lata 2017-2027.

15. Zapytania i wolne wnioski.

16. Zamknięcie obrad.

     Przewodniczący Rady
   
Jan Dąbrowski

 

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.