​OBWIESZCZENIE

aktualizacja: 2017-05-16 16:07:47     nr wiadomości: 31823     przeczytano: 1324     Ilość komentarzy komentarze: 0

STAROSTY GRAJEWSKIEGO

z dnia 16.05.2017 r.

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej w ulicy Rolnej” na działkach  nr 2529/4, 2554/4, 2554/6, 2555/3, 2555/5, 2561/1, 2562/1, 2566/1, 2567/1, 2569/1, 2573, 2576/1, 2577/1, 2581/1, 2584/2, 2585/1, 2587/1, 2595/3, 2599/1, 2600/1, 3313/1, 2572, 2574, 2601  w obrębie miasta Grajewo.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (DzU z 2016 r., poz. 23 ze zm.) oraz art. 11d ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych            (DzU z 2015r., poz. 2031 ze zm.) - obwieszcza się, że w dniu 12.04.2017 r. na wniosek Burmistrza Miasta Grajewo ul. Strażacka 6A, 19-200 Grajewo, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa nawierzchni i infrastruktury technicznej w ulicy Rolnej” na działkach nr 2529/4, 2554/4, 2554/6, 2555/3, 2555/5, 2561/1, 2562/1, 2566/1, 2567/1, 2569/1, 2573, 2576/1, 2577/1, 2581/1, 2584/2, 2585/1, 2587/1, 2595/3, 2599/1, 2600/1, 3313/1, 2572, 2574, 2601 w obrębie miasta Grajewo.

Zawiadamia się, że decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej będzie jednocześnie decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości, a także zatwierdzającą projekt budowlany.
Granice lokalizacji inwestycji obejmują następujące nieruchomości:                                  
Działki nr ewidencyjny 2529/4, 2554/4, 2554/6, 2555/3, 2555/5, 2561/1, 2562/1, 2566/1, 2567/1, 2569/1, 2573, 2576/1, 2577/1, 2581/1, 2584/2, 2585/1, 2587/1, 2595/3, 2599/1, 2600/1, 3313/1, 2572, 2574, 2601 obręb Grajewo, jednostka ewidencyjna Grajewo.

 

Działki ulegające podziałowi:

1. Obręb ewidencyjny Grajewo:
Działka nr ewid.  2572 o powierzchni 0,0561ha na działki:

a) 2572/1 o powierzchni 0,0041ha      b) 2572/2 o powierzchni 0,0520ha       

Działka nr ewid. 2574 o powierzchni 0,0586ha na działki:

a) 2574/1 o powierzchni 0,0019ha      b) 2574/2 o powierzchni 0,0567ha       

Działka nr ewid. 2601 o powierzchni 0,0602ha na działki:

a) 2601/1 o powierzchni 0,0021ha      b) 2601/2 o powierzchni 0,0581ha      

 

Powyższe oznaczenia interpretować:                 
ppkt. a) - nr działek ewidencyjnych objętych liniami rozgraniczającymi przedmiotowej inwestycji,  które będą przejęte na cele związane z realizacją inwestycji,             
ppkt. b) - nr działki ewidencyjnej po podziale, która znajduje się poza liniami rozgraniczającymi w/w inwestycji i pozostająca własnością dotychczasowego właściciela.

 

Wszystkie strony postępowania zawiadamia się, że z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy można zapoznać się oraz zgłaszać uwagi i wnioski w trakcie prowadzonego postępowania w Wydziale Architektoniczno- Budowlanym Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B, pokój nr 23, 24 w godzinach 730-1530 ,  tel. (086) 273-84-70, w terminie 14 dni od publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

 

Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Grajewie: www.bip.starostwograjewo.pl  (w zakładce ogłoszenia) oraz na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Miasta Grajewo. Ponadto, zawiadomienie o wszczęciu postępowania ww. sprawie wysyła się dotychczasowym właścicielom i użytkownikom wieczystym nieruchomości na adres wskazany w katastrze nieruchomości. Doręczenie zawiadomienia na adres wskazany w katastrze nieruchomości jest skuteczne.

    Zgodnie z art. 49. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (DzU z 2016 r., poz. 23 ze zm.) w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie - doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się obwieszczenia  o wydaniu decyzji.

    Niniejsze obwieszczenie stanowi dopełnienie obowiązku wynikające z  art. 10. § 1. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.


                                                                                                       

 
Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.