Ogłoszenia o przetargu

aktualizacja: 2017-05-09 16:00:24     nr wiadomości: 31750     przeczytano: 2158     Ilość komentarzy komentarze: 0

III OGŁOSZENIE o przetargu

Samochód specjalny pożarniczy Magirus-Deutz M 90 M5.9 F

 

 Gmina Grajewo, ul. Komunalna 6, 19-200 Grajewo, woj. podlaskie, pow. grajewski, NIP 719 150 78 01,  tel./faks: 86 272 30 00, e-mail: uggrajewo@onet.pl ogłasza przetarg na sprzedaż:

Samochód specjalny pożarniczy Magirus-Deutz M 90 M5.9 F, rok prod. 1981, Nr rej. BGR 2C35

 

 1. Właściciel pojazdu: Gmina Grajewo, ul. Komunalna 6, 19-200 Grajewo, NIP 719 150 78 01.
 2. Miejsce i termin składania ofert: do 19 maja 2017 r. do godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Grajewo, ul. Komunalna 6, 19-200 Grajewo, pokój 19 (sekretariat), w zamkniętej kopercie na której winno pisać: „Oferta  na zakup samochodu specjalnego”.
 3. Dotychczasowy użytkownik pojazdu: OSP w Rudzie, Ruda, ul. Szkolna 1, 19-200 Grajewo.
 4. Otwarcie ofert nastąpi dnia 19 maja 2017 r. o godz. 10:05 w siedzibie Zamawiającego w pok. Nr 5.
 5. Pisemna oferta powinna zawierać:

a)    Imię i nazwisko, adres oferenta lub nazwę i siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot.

b)   Datę sporządzenia oferty.

c)    Oświadczenie, że oferent zapoznał  się z warunkami  przetargu i przyjmuje warunki bez zastrzeżeń.

d)   Oferowaną cenę i sposób jej zapłaty.

 1. Termin związania ofertą: 14 dni 
 2. Cena wywoławcza: 5.000,00 PLN /cena jest zwolniona z podatku VAT/.
 3. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie  -  cena: 100 %
 4. Wadium: nie obowiązuje.
 5. Samochód można oglądać od poniedziałku do piątku w godz. 8:30 – 13:00 w Gimnazjum w Danówku, Danówek 7, 19-200 Grajewo.
 6. Pojazd jest sprawny technicznie.  Szczegółowe dane są do uzyskania w siedzibie Urzędu Gminy Grajewo pokój 5, faksem lub pocztą, lub drogą elektroniczną.
 7. Uprawniony do kontaktów z oferentami:  Jerzy Tyszka – pok. Nr 5,  tel. 512 785 513.
 8. Wybrana zostanie oferta z najwyższą ceną.
 9. Osiągnięta w przetargu wartość płatna jest jednorazowo, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia otrzymania rachunku.
 10. Odbiór pojazdu nastąpi po podpisaniu umowy przez strony po potwierdzeniu wpłaty.
 11. Organizatorowi przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

Grajewo, dnia 09.05.2017 r.

 

Wójt Gminy Grajewo Stanisław Szleter

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.