Budowa placów zabaw

aktualizacja: 2017-04-02 23:00:15     nr wiadomości: 31372     przeczytano: 2577     Ilość komentarzy komentarze: 1

Budowa placów zabaw na terenie miasta Grajewo.

 

Burmistrz Miasta Grajewo
19200 Grajewo
ul. Strażacka


Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Zamówienie pn.: „Budowa placów zabaw na terenie miasta Grajewo” realizowane będzie w trybie "zaprojektuj – wybuduj".
Realizacja inwestycji polega na wykonaniu poszczególnych części zamówienia:
a) CZĘŚĆ 1 - zadanie pn.: „Budowa urządzeń rekreacyjno-sportowych na os. Centrum” na działce nr 1061/11, zgodnie z zakresem opisanym w programie funkcjonalno-użytkowym – zał. nr 7,
b) CZĘŚĆ 2 - zadanie pn.: „Budowa placu zabaw przy ul. Ks. Al. Pęzy” na działkach nr 650,653, zgodnie z zakresem opisanym w programie funkcjonalno-użytkowym – zał. nr 8.
c) CZĘŚĆ 3 - zadanie pn.: „Budowa placu zabaw na os. Wiktorowo” na działce nr 1644/26, zgodnie z zakresem opisanym w programie funkcjonalno-użytkowym – zał. nr 9.
d) CZĘŚĆ 4 - zadanie pn.: „Budowa placu zabaw w Parku przy ul. Wojska Polskiego”, realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2017, na działce nr 1853/1, zgodnie z zakresem opisanym w programie funkcjonalno-użytkowym – zał. nr 10. 
W ramach przedmiotu zamówienia należy dla poszczególnych części:
a) wykonać koncepcję programowo-przestrzenną na wykonanie placu zabaw w oparciu o założenia Programu Funkcjonalno-Użytkowego - 2 szt., 
b) uzgodnić z Zamawiającym ww. koncepcję (konieczność uzyskania aprobaty Zamawiającego),
c) uzgodnić na etapie projektowania z Zamawiającym rozwiązania projektowe, dobór materiałów, rozwiązań, kolorystyki, itp.,
d) wykonać dokumentację projektową wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych, w tym skutecznego zgłoszenia wykonywania robót budowlanych do Starostwa Powiatowego w Grajewie na każdy z czterech placów zabaw, składającą się z:
projekt budowlano-wykonawczy - po 4 egz.
przedmiar robót budowlanych - po 2 egz.
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - po 2 egz.
e) wykonać roboty budowlane związane z realizacją placu zabaw,
f) dostarczyć i dokonać montażu urządzeń (wyposażenia placów zabaw) zgodnie z dokumentacją projektową,
g) wykonać dokumentację powykonawczą na każdy z czterech placów zabaw, w tym inwentaryzację geodezyjną powykonawczą (kopię mapy zasadniczej), sporządzoną przez uprawnionego geodetę z potwierdzeniem przyjęcia inwentaryzacji do zasobów Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
h) opracować regulamin korzystania z placu zabaw wraz z wykonaniem i zamontowaniem tablicy informacyjnej z regulaminem,
i) dokonać minimum 1-krotnego w ciągu roku nieodpłatnego przeglądu serwisowego i konserwacji urządzeń w okresie gwarancji.
Zamierzenia budowlane musi spełniać wymagania odnośnych przepisów, w tym:
a) Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.);
b) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422);
c) Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 z późn. zm.); 
d) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 1129); 
e) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. Nr 130 poz. 1389);
 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45112723-- 37535200--Informacje dotyczące ofert częściowych

Przy ulicy Pęzy prosze pamiętać o odległości minimum 11 m od działek przylegających czyli 654 i 652 od ulicy i zabudowania.Co zajmuje całkowicie dzialke 653.Oraz odleglosci na plac budowy na dzialce 654,bo policja i koparko-spycharka bedzie na budowie.
Napisał: antyburmistrz dodano: 2017-04-05 21:30:08

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.