Ogłoszenie

aktualizacja: 2017-03-18 06:48:19     nr wiadomości: 31201     przeczytano: 725     Ilość komentarzy komentarze: 0

Wójt Gminy Grajewo podaje do  publicznej wiadomości, że przeznaczył do sprzedaży w formie  ustnego przetargu ograniczonego nieruchomość Nr 98 o powierzchni 0,4500 ha położoną na terenie wsi Łosewo. Działka Nr 98  znajduje się na terenie na którym nie ma opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Grajewo bądź decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu(oznaczenie użytków i konturów klasyfikacyjnych w ewidencji gruntów –R VI ).

Opis nieruchomości:

-R  VI             -0,4500 ha

W/w działka posiada urządzoną w Sądzie Rejonowym w Grajewie,  Księgę Wieczystą LM1G/ 00021445/9

 

Przetarg jest ograniczony  do podmiotów uprawnionych do nabycia nieruchomości rolnych zgodnie z ustawą z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu  ustroju rolnego (Dz. U. z 2016 r. , poz. 2052) które spełnią warunki określone w art. 6 w/w ustawy.

Cena wywoławcza nieruchomości  Nr 98 wynosi 12.500,00 zł wadium  1.250,00  zł.

O wysokości postąpienia  decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej  niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2017  roku o godz. 1000  w sali Nr 1 Urzędu Gminy  Grajewo.

Nabywca ponosi koszty ustalenia granic nieruchomości oraz  zawarcia  aktu notarialnego.

Przetarg będzie prowadzony  na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz.1490).

W przetargu mogą uczestniczyć podmioty, jeżeli pisemnie zgłoszą w tut. Urzędzie uczestnictwo w przetargu najpóźniej do dnia 20 kwietnia 2017 r., dołączając do zgłoszenia wymagane w/w ustawą dokumenty, zostaną zakwalifikowane do uczestnictwa w przetargu przez komisję przetargową i wpłacą, w pieniądzu wadium.

Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN) do dnia 20.04.2017 r. w kasie Urzędu Gminy ul. Komunalna 6 w godz.  8 00-14 00  lub na konto Urzędu Gminy w BS  Szczuczyn o/Grajewo 42 8768 1013 1310 3105 2000 0020  / decyduje data wpływu na konto Urzędu Gminy /z oznaczeniem imienia i nazwiska lub nazwy oferenta i dopiskiem „ Wadium na  działkę Nr 98  w Łosewie”.
Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu upływa w dniu 20 kwietnia 2017 roku.
 

Wpłacone wadium zostanie  zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości  osobie wygrywającej przetarg lub  zwrócone najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia przetargu, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.  Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się wygrywającego od zawarcia umowy sprzedaży. 
Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości  płatna jest jednorazowo, najpóźniej  w dniu zawarcia umowy notarialnej.

Wójt Gminy  Grajewo zastrzega sobie prawo odwołania przetargu do chwili jego rozpoczęcia oraz prawo unieważnienia przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionej przyczyny.

Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy  ogłoszeń w miejscowości Łosewo oraz w Urzędzie Gminy, na stronie internetowej urzędu www.gminagrajewo.pl i w  BIP-ie .
Szczegółowych informacji o warunkach dotyczących przetargu można uzyskać w pokoju Nr 3 Urzędu Gminy Grajewo /codziennie w godzinach 700 –1500 / lub telefonicznie /86/ 273 01 41.

 

 

W ó j t 
mgr inż. Stanisław Szleter

Załączniki

  1. Ogłoszenie - treść
Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.