OBWIESZCZENIE

aktualizacja: 2017-03-18 06:36:57     nr wiadomości: 31196     przeczytano: 2223     Ilość komentarzy komentarze: 0

OBWIESZCZENIE
STAROSTY GRAJEWSKIEGO

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej przebudowy drogi gminnej nr 103314B i dróg dojazdowych w miejscowości Toczyłowo
Zgodnie art. 11f. ust. 3. i 4. ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (DzU 2015, poz. 2031 ze zm.) oraz art. 49. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 – Kodeks postępowania administracyjnego (DzU z 2016r., poz. 23 ze zm.) – zawiadamiam, że na wniosek – Wójta Gminy Grajewo  ul. Komunalna 6, 19-200 Grajewo – Starosta Grajewski wydał w dniu 10.03.2017 r. decyzję  nr 1/2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej przebudowy drogi gminnej  nr 103314B i dróg dojazdowych w miejscowości Toczyłowo
    
    Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, jest jednocześnie decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości oraz zatwierdzającą projekt budowlany. Nieruchomości wydzielone liniami rozgraniczającymi teren ustalone decyzją o zezwoleniu  na realizację inwestycji drogowej stanowią linie podziału nieruchomości i stają się z mocy prawa własnością jednostki samorządu terytorialnego – Gminy Grajewo. Stronami postępowania   w sprawie są – właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości, położonych   na działkach usytuowania obiektu i nieruchomości znajdujących się w obszarze linii rozgraniczających określających niezbędne granice terenu pod projektowane obiekty budowlane.

    Granice lokalizacji inwestycji obejmują następujące nieruchomości:                                  
Działki nr ewidencyjny 278, 279/7, 232/2, 279/8, 279/9, 293/8, 232/1, 194, 60, 59, 203/3, 198/2, 277, 282/3, 281, 280, 203/14, 203/2, 202/2, 204/2, 199/2, 198/1, 197/2, 196, 197/1, 200/2, 201/1, 202/1, 203/1, 199/1, 204/1 w obrębie m. Toczyłowo, jednostka ewidencyjna Grajewo.


Działki objętej liniami rozgraniczającymi przedmiotowej inwestycji, które będą w całości przejęte na cele związane z realizacją inwestycji:
1. Jednostka ewidencyjna Grajewo:
działka nr ewid. 197/1 o powierzchni 0,0784ha - obręb ewid. Toczyłowo.
działka nr ewid. 201/1 o powierzchni 0,0146ha - obręb ewid. Toczyłowo.
działka nr ewid. 202/1 o powierzchni 0,0058ha - obręb ewid. Toczyłowo.
działka nr ewid. 203/1 o powierzchni 0,0192ha - obręb ewid. Toczyłowo.
działka nr ewid. 199/1 o powierzchni 0,0021ha - obręb ewid. Toczyłowo.
działka nr ewid. 204/1 o powierzchni 0,0085ha - obręb ewid. Toczyłowo

Działki ulegające podziałowi:
1. Obręb ewidencyjny: Toczyłowo, jednostka ewidencyjna:  Grajewo
Działka nr ewid. 196 o pow. 0,7100ha na działki:
a) 196/1 o powierzchni 0,0012ha       b) 196/2 o powierzchni 0,7088ha       
Działka nr ewid. 198/1 o pow. 0,0517ha na działki:
a) 198/4 o powierzchni 0,0108ha       b)  198/3 o powierzchni 0,0408ha
Działka nr ewid. 202/2 o pow. 0,3635ha na działki:
a) 202/3 o powierzchni 0,0070ha       b) 202/4 o powierzchni 0,3565ha     


Działka nr ewid. 203/2 o pow. 0,1051ha na działki:
a) 203/17 o powierzchni 0,0050ha      b) 203/18 o powierzchni 0,1001ha  
Działka nr ewid. 203/14 o pow. 0,8603ha na działki:
a) 203/16 o powierzchni 0,0013ha      b) 203/15 o powierzchni 0,8590ha
Działka nr ewid. 204/2 o pow. 1,7178ha na działki:
a) 204/3 o powierzchni 0,0789ha      b) 204/4 o powierzchni 1,6389ha  
Działka nr ewid. 199/2 o pow. 0,5904ha na działki:
a) 199/7 o powierzchni 0,0052ha      b) 199/8 o powierzchni 0,5852ha  
Działka nr ewid. 197/2 o pow. 0,5866ha na działki:
a) 197/3 o powierzchni 0,0855ha      b) 197/4 o powierzchni 0,5011ha  
Działka nr ewid. 277 o pow. 1,7922ha na działki:
a) 277/1 o powierzchni 0,1299ha      b) 277/2 o powierzchni 1,6623ha  
Działka nr ewid. 280 o pow. 0,3688ha na działki:
a) 280/1 o powierzchni 0,0033ha      b) 280/2 o powierzchni 0,3655ha  
Działka nr ewid. 281 o pow. 0,2710ha na działki:
a) 281/1 o powierzchni 0,0025ha      b) 281/2 o powierzchni 0,2685ha  
Działka nr ewid. 282/3 o pow. 0,3306ha na działki:
a) 282/4 o powierzchni 0,0018ha      b) 282/5 o powierzchni 0,3288ha  
Działka nr ewid. 200/2 o pow. 0,0101ha na działki:
a) 200/5 o powierzchni 0,0082ha      b) 200/4 o powierzchni 0,0019ha

Powyższe oznaczenia interpretować:                 
ppkt. a) - nr działek ewidencyjnych objętych liniami rozgraniczającymi przedmiotowej inwestycji,  które będą przejęte na cele związane z realizacją inwestycji,             
ppkt. b) - nr działki ewidencyjnej po podziale, która znajduje się poza liniami rozgraniczającymi w/w inwestycji i pozostająca własnością dotychczasowego właściciela.
 

Decyzji niniejszej nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Wobec tego, niniejsza decyzja:
- zobowiązuje do niezwłocznego wydania nieruchomości, opróżnienia lokali i innych pomieszczeń:
- uprawnia do faktycznego objęcia nieruchomości w posiadanie przez właściwego zarządcę drogi:
- uprawnia do rozpoczęcia robót budowlanych.

    Decyzja wraz z załącznikami znajduje się do wglądu w Wydziale Architektoniczno- Budowlanym Starostwa Powiatowego w Grajewie, ul. Strażacka 6B, pokój nr 23, 24 w godzinach 730-1530,    tel. (086) 273-84-70.
Zgodnie z art. 18 ust. 1e ww ustawy „W przypadku w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętej decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomości i opróżni lokal oraz inne pomieszczenie niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia:
1) doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji, o której mowa w art. 17,
2) doręczenia postanowienia o nadaniu decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej rygoru natychmiastowej wykonalności albo
3) w którym decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej stała się ostateczna
- wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równa 5% wartości nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego.”
    Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Grajewie: www.bip.starostwograjewo.pl (w zakładce ogłoszenia) oraz na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Gminy Grajewo. Ponadto zawiadomienie o wydaniu ww. decyzji Starosty Grajewskiego wysyła się dotychczasowym właścicielom i użytkownikom wieczystym nieruchomości na adres wskazany w katastrze nieruchomości. Doręczenie zawiadomienia na adres wskazany w katastrze nieruchomości jest skuteczne.
    Zgodnie z art. 49. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (DzU z 2016r., poz. 23 ze zm.) w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie - doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się obwieszczenia  o wydaniu decyzji.
    Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Podlaskiego za pośrednictwem Starosty Grajewskiego w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.
    Niniejsze obwieszczenie stanowi dopełnienie obowiązku wynikające z  art. 10. § 1. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.