Wykonanie rozbiórki budynku

aktualizacja: 2017-03-15 21:05:42     nr wiadomości: 31173     przeczytano: 2018     Ilość komentarzy komentarze: 0

SPOŁEM PSS w Grajewie Sp. z o.o. ogłasza przetarg na wyłonienie wykonawcy na wykonanie rozbiórki budynku usytuowanego na działce o nr geod. 969/1 w Grajewie przy ul. Piłsudskiego 13 po byłej Wytwórni Wód Gazowanych zgodnie ze zgłoszeniem do Starostwa Powiatowego w Grajewie z dnia 22.12.2017r. i obowiązującymi przepisami.

 

Warunki przetargu:

I. Wykonanie robót z własnych materiałów Wykonawcy, zgodnie z treścią ogłoszenia przetargu i jego Regulaminem.

II.  Wykonanie następujących robót:

a)rozbiórka budynku,

b)wywóz gruzu na własny koszt,

c)uporządkowanie terenu,

d)utylizacja odpadów

III.  Termin realizacji - nie później niż do 28.04.2017r.

IV.  Oferty pisemne należy składać zgodnie ze wzorem formularza ofertowego do dnia 24.03.2017r. do godz. 10.00 w siedzibie SPOŁEM PSS w Grajewie Sp. z o.o. przy ul. Piłsudskiego 13, pokój Nr 6, z dopiskiem „Przetarg – rozbiórka budynku przy ul. Piłsudskiego 13 w Grajewie po byłej WWG”.

V. Wszelkie składane dokumenty muszą być zaparafowane na każdej stronie i podpisane końcowo przez osoby upoważnione do reprezentacji danego podmiotu.

VI.  Zastrzega się odwołanie lub unieważnienie przetargu w każdym czasie bez podania przyczyn oraz możliwość odstąpienia od zawarcia umowyprzez SPOŁEM PSS w Grajewie Sp. z o.o. bez roszczeń ze strony Wykonawcy.

VII.  Zastrzega się związanie Wykonawcyofertą w okresie 30 dni od otwarcia oferty.

VIII. Regulamin przetargu, wzór umowy wiążącej Wykonawcę, wzór formularza ofertowego do wglądu w siedzibie SPOŁEM PSS w Grajewie Sp. z o.o. przy ul. Piłsudskiego13, Ip. , pok.6.,tel. (0-86) 272-29-45,  501 378 970,  www.pssgrajewo.pl .

IX. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 2.000 złotych do dnia 24.03.2017r. do godz. 10.00 , złożenie co najmniej 2 referencji z realizacji robót budowlano – remontowych w okresie 2012 – 2017r. oraz odpisu KRS lub zaświadczenia rejestracji w ewidencji działalności gospodarczej; wadium ulega przepadkowi w przypadku jeżeli wybrany Wykonawca odmówi podpisu umowy w terminie 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

X. Otwarcie ofert zostanie dokonane komisyjnie w dniu 24.03.2017r. godz. 10.30 w siedzibie SPOŁEM PSS w Grajewie przy ul. Piłsudskiego 13, I piętro / świetlica.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

1. Formularz Oferty

2. Ogłoszenie przetargu na rozbiórkę

3. Wzór umowy

4. Regulamin przetargu

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.