XXV sesja Rady Gminy Grajewo

aktualizacja: 2016-12-27 14:00:44     nr wiadomości: 30437     przeczytano: 711     Ilość komentarzy komentarze: 0

Uprzejmie informuję, że zwołuję na dzień 29 grudnia br. (czwartek) na godzinę 12.00  XXV sesję Rady Gminy Grajewo, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Grajewie ul. Komunalna 6 z proponowanym porządkiem obrad:

 

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

  2. Przedstawienie porządku obrad.

  3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy Grajewo odbytej w dniu 28 października 2016 roku i protokołu z sesji nadzwyczajnej odbytej w dniu 18 listopada 2016 roku.

  4. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na poprzednich sesjach oraz przedstawienie informacji z działalności gminy w okresie między sesjami.

  5. Interpelacje i zapytania radnych.

  6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grajewo na rok 2017:

      a/ przedstawienie projektu budżetu,

      b/ opinia Komisji Polityki Gospodarczej w sprawie projektu budżetu,

      c/ zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej,

      d/ dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie,

      e/ głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

  7. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grajewo na lata 2017-2027.

  8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą mającym umowę zawartą na czas oznaczony na 3 lata.

  9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej „Program Aktywności Lokalnej Gminy Grajewo na lata 2016-2020”.

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Grajewo na 2017 rok.

11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Grajewo z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.

12. Podjęcie uchwały  w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego budowy drogi ekspresowej S-16 Ełk- Grajewo-Mońki-Knyszyn.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Grajewo na rok 2016.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grajewo na lata 2016-2027.

15. Zatwierdzenie planów pracy: Komisji Rewizyjnej, Komisji Polityki Gospodarczej oraz Rady Gminy Grajewo na 2017 rok.

16. Zapytania i wolne wnioski.

17. Zamknięcie obrad.
                                             

Przewodniczący  Rady
Jan Dąbrowski

 

W czwartek 29 grudnia br. o godz. 9.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Grajewie ul. Komunalna 6 odbędzie się  posiedzenie Komisji Polityki Gospodarczej.

 

Dodaj komentarz

Treść:


Informacja dla komentujących
Redakcja portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane w komentarzach. Zastrzegamy możliwość opóźnienia publikacji komentarza lub jego całkowitego usunięcia.